Zuri Zanzibar VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Obsah:

A.           VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

B.           ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

C.           ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO HOTEL ZURI ZANZIBAR

D.           ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

 

__________________________________________

A.           VŠEOBECNÉ PODMÍNKY prodeje ubytovacích kapacit v Hotelu ZURI ZANZIBAR

1.            PREAMBULE

1.1         Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují k internetovým stránkám hotelu Zuri Zanzibar (dále jen „Hotel“) provozovaného společností Unique Hotel Services s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČ 06150501, DIČ CZ06150501 (dále jen „UHS“), přístupným na www.zurizanzibar.com (dále jen „Internetové stránky“).

1.2         Všichni zákazníci, potenciální zákazníci i všichni návštěvníci Internetových stránek (dále jen „Klienti“) potvrzují, že mají plnou právní způsobilost se zavázat k Podmínkám.

1.3         Pro účely těchto Podmínek platí, že spotřebitel tak, jak je popsaný v ustanovení §419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), znamená jakéhokoli jednotlivce (fyzickou osobu), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností UHS nebo se společností UHS jinak jedná.

1.4         Tyto Podmínky se vztahují pouze na ty Klienty, kteří jsou spotřebiteli.

1.5         Klienti s Podmínkami souhlasí; žádná rezervace a/nebo jiná spolupráce není možná bez přijetí Podmínek.

1.6         Všichni Klienti tím potvrzují, že si Podmínky dostupné na Internetových stránkách přečetli a přijali je.

1.7         Klienti potvrzují přijetí všech nezbytných informací obsažených na Internetových stránkách od společnosti UHS. Tyto informace obsahují ceník, poplatky, daně, přehled nabízeného ubytování, možnosti stravování, služby, pravidla o zálohách a stornovací podmínky, zásady ochrany soukromí, zásady používání cookies atd.

2.            PŘEDMĚT PODMÍNEK

2.1         Tyto Podmínky upravují zejména:

a)            rozsah působnosti;

b)            smlouvu o ubytování;

c)            kontaktní údaje;

d)            rezervační systém Hotelu a volné ubytovací kapacity;

e)            zásady řešení stížností;

f)            práva z vadného plnění;

g)            přihlášení k zasílání novinek Hotelu;

h)            poskytování relevantních turistických a obchodních informací;

i)             ceny a daně;

j)             další všeobecné informace;

k)            vyšší moc;

l)             změny těchto Podmínek.

 

3.            ROZSAH PŮSOBNOSTI

3.1         Tyto Podmínky se vztahují na veškeré rezervace učiněné na Internetu, prostřednictvím Internetových stránek i na ostatní související úkony a právní vztahy s Klienty společnosti UHS.

4.            SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

4.1         Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi Klientem a společností UHS (dále jen „Smlouva o ubytování“), jakož i jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Klientem a společností UHS.

4.2         Předmětem Smlouvy o ubytování je poskytnutí ubytování v Hotelu se specifikacemi ubytování (a případných souvisejících služeb) tak, jak byly objednány Klientem a potvrzeny společností UHS, na dobu určitou určenou délkou ubytování.

4.3         Smlouva o ubytování se uzavírá na dobu určitou; od okamžiku uvedeného v bodu 6.8 až do konce ubytování.

 

4.4         Smlouva o ubytování a vztah mezi společností UHS a Klientem ze Smlouvy o ubytování vzniklý se řídí těmito Podmínkami, Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ubytovacím řádem Hotelu.

4.5         V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami a Smlouvou o ubytování má text Smlouvy o ubytování přednost.

4.6         Za uzavření Smlouvy o ubytování neúčtuje společnost UHS žádné poplatky.

 

5.            KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa Hotelu:                       Zuri Zanzibar, Kendwa, P.O.Box 3381, Zanzibar

Adresa společnosti UHS:                                Unique Hotel Services s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Email:                                                    info@zurizanzibar.com

Telefonní číslo rezervačního střediska:       00420 226 202 981

Emailová adresa rezervačního střediska:                 reservations@zurizanzibar.com

 

6.            REZERVAČNÍ SYSTÉM HOTELU A VOLNÉ UBYTOVACÍ KAPACITY

6.1         Internetové stránky společnosti UHS ukazují aktuální volné ubytovací kapacity v bungalovech, apartmánech a vilách a potenciální Klient si může učinit rezervaci na kterékoli z nich, které jsou k dispozici.

6.2         Klient si zvolí datum nástupu a odhlášení, což mu umožňuje nalézt dostupné bungalovy, apartmány a vily. Přesto, že se rezervační systém neustále aktualizuje, společnost UHS poskytnutí zarezervovaných bungalovů, apartmánů a vil nezaručuje. Každá rezervace (včetně těch, které jsou učiněny telefonicky nebo osobně) musí být potvrzeny potvrzovacím emailem společnosti UHS. Rezervace, které vyžadují zaplacení zálohy, budou společností UHS potvrzeny do čtyřiceti osmi (48) hodin poté, co je platba takové zálohy obdržena společností UHS.

6.3         Pro splnění rezervace je Klient povinen uvést své osobní údaje tak, jak to vyžaduje rezervační systém. Rezervace je dokončena zaplacením zálohy podle příslušných pravidel o zálohách popsaných v rezervačním systému. Klient bere na vědomí to, že v případě určitých nabídek odpovídá záloha celkové ceně zvoleného ubytování. Klient rovněž bere na vědomí to, že určité nabídky jsou nevratné.

 

6.4         Zálohu lze uhradit kreditní/debetní kartou nebo jiným způsobem uvedeným rezervačním systémem/Rezervačním oddělením. Není-li dohodnuto jinak, mohou se na platbu kreditní/debetní kartou vztahovat bankovní poplatky, které ponese Klient. Provedené transakce  platební kartou Amex jsou zpracovány v místní měně (CZK). Částka je vypočítána dle směnného kurzu Unique Hotel Services s.r.o na základě prohlášení České národní banky. Případný návrat částky vůči poskytnuté platební kartě Amex bude zpracován v CZK měně ve stejné výši jako provedená platba. Platební kreditní / debetní karty poskytnuté třetí stranou nebudou akceptovány. Uvedená kreditní karta musí být poskytnuta během check-in.

6.5         Potvrzovací email potvrzuje rezervaci Klienta nebo poskytuje další informace v případech, kdy požadované ubytování není k dispozici. V takovém případě nabídne společnost UHS dostupné náhradní ubytování s ohledem na předchozí specifikace Klienta.

6.6         Klient je povinen náhradní ubytování do čtyřiceti osmi (48) hodin potvrdit emailem, jinak bude rezervace zrušena. V případě, že Klient náhradní ubytování odmítne nebo že rezervace je v důsledku nepotvrzení náhradního ubytování zrušena, společnost UHS je povinna zálohu Klientovi do třiceti (30) dnů vrátit.

6.7         V případě, že společnost UHS žádné náhradní ubytování nemá, informuje o tom společnost UHS Klienta a zálohu Klientovi do třiceti (30) dnů vrátí.

6.8         Smlouva o ubytování mezi společností UHS a Klientem je uzavřena:

a)            okamžikem, kdy Klient obdrží potvrzovací email od společnosti UHS; nebo

b)            okamžikem, kdy společnost UHS obdrží email od Klienta o přijetí náhradního ubytování.

6.9         V případě, že Klient rezervaci zruší (odstoupí od Smlouvy o ubytování), uplatní se stornovací poplatek podle příslušných pravidel o zálohách a stornovacích podmínek popsaných v rezervačním systému. V případě, že Klient zruší rezervaci nevratnou, zůstává celková zaplacená částka společnosti UHS jako stornovací poplatek. Zrušení se musí provést v písemné podobě.

6.10       Vzor oznámení o odstoupení / zrušení

(V případě, že se Klient rozhodne odstoupit od Smlouvy o ubytování / zrušit rezervaci, vypíše Klient tento formulář a zašle jej zpět společnosti UHS)

Oznámení o odstoupení / zrušení rezervace

 

Unique Hotel Services s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

Česká republika

info@zurizanzibar.com

 

Já / my*, Klient(i)*, tímto odstupuji/odstupujeme* od Smlouvy o ubytování č. [●] uzavřené dne [●] / ruším(e)* rezervaci č. [●] ze dne [●].

Jméno/jména* Klienta/Klientů*

Adresa/adresy* Klienta/Klientů*

Podpis(y)* (v případě zaslání elektronicky, pokud Klient(i) disponuje/disponují elektronickým podpisem, nebo v případě zaslání poštou)

Datum

(*vypustit, nevztahuje-li se na daný případ)

 

7.            ZÁSADY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

7.1         V případě jakýchkoli rozporů mezi objednaným a poskytnutým ubytováním (a případnými službami) podle Smlouvy o ubytování mají Klienti nárok předložit společnosti UHS své stížnosti.

7.2         Nejsou-li stížnosti okamžitě vyřešeny zaměstnanci Hotelu a/nebo společnosti UHS v průběhu trvání Smlouvy o ubytování, musí být všechny stížnosti podány v písemné podobě ve lhůtě do třiceti (30) dnů od skončení (tj. od konce trvání) Smlouvy o ubytování.

7.3         Stížnosti se podávají prostřednictvím emailu na adresu info@zurizanzibar.com nebo poštou na adresu společnosti UHS.

7.4         Veškeré stížnosti se vyřídí do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se společnost UHS a Klient na lhůtě delší.

7.5         V případě, že spor vyplývající ze Smlouvy o ubytování mezi společností UHS a Klientem nebylo možné vyřešit prostřednictvím vzájemné dohody, může Klient podat žádost o zahájení řízení k alternativnímu řešení sporu před příslušným orgánem, jímž je:

Česká obchodní inspekce

Oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

7.6         Klient může rovněž použít určenou platformu pro online řešení sporů (ODR) přístupnou online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

8.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1         Klient je oprávněn od Smlouvy o ubytování odstoupit bez zbytečného prodlení poté, co zjistí, že mu není poskytován objednaný bungalov či apartmán a/nebo objednaná vila a/nebo jiná objednaná služba, za předpokladu, že tyto byly objednány v souladu s těmito Podmínkami a se Smlouvou o ubytování. V takovém případě je společnost UHS povinna Klientovi vrátit cenu, kterou Klient zaplatil, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení.

8.2         Klient má nárok na poskytnutí ubytování v podobné kategorii v Hotelu, je-li k dispozici, v případě, že mu není poskytnut objednaný bungalov či apartmán a/nebo objednaná vila objednané v souladu s těmito Podmínkami a se Smlouvou o ubytování, v případě, že Klient od Smlouvy o ubytování podle bodu 8.1 neodstoupí. Společnost UHS Klientovi poskytne možnost dané ubytování vyměnit za dříve objednaný bungalov či apartmán a/nebo dříve objednanou vilu, jakmile jsou tyto opět k dispozici.

8.3         V případě, že by v Hotelu nebylo k dispozici žádné podobné ubytování, má Klient nárok na poskytnutí ubytování v objektu podobné kategorie mimo Hotel, a to bez dodatečných poplatků a s bezplatným převozem do nového ubytování, v případě, že mu není poskytnut objednaný bungalov či apartmán a/nebo objednaná vila, které byly objednány v souladu s těmito Podmínkami a se Smlouvou o ubytování, pokud Klient od Smlouvy o ubytování podle bodu 8.1 neodstoupí. Společnost UHS Klientovi poskytne možnost se vrátit do Hotelu do dříve objednaného bungalovu či apartmánu a/nebo dříve objednané vily, jakmile jsou tyto opět k dispozici.

8.4         Klient má nárok požadovat slevu z ceny, kterou Klient zaplatil, v případě, že mu není poskytnut objednaný bungalov či apartmán a/nebo objednaná vila a/nebo jiná objednaná služba, za předpokladu, že tyto byly objednány v souladu s těmito Podmínkami a se Smlouvou o ubytování a za předpokladu, že Klient od Smlouvy o ubytování podle bodu 8.1 neodstoupí ani nepřijme náhradní ubytování podle bodu 8.2. Žádost o slevu se musí podat v písemné podobě v průběhu trvání Smlouvy o ubytování nebo do třiceti (30) dnů od skončení (tj. od konce trvání) Smlouvy o ubytování. Takováto žádost bude vyřízena do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se společnost UHS a Klient na lhůtě delší.

 

9.            PŘIHLÁŠENÍ K ZASÍLÁNÍ NOVINEK HOTELU

9.1         Klienti, kteří mají zájem o novinky v oblasti informací o Hotelu a o Zanzibaru se mohou přihlásit k zasílání informačního bulletinu společnosti UHS.

 

 

10.         INFORMACE

10.1       Internetové stránky obsahují informace týkající se společnosti UHS i Hotelu a ubytování, jakož i turistické informace týkající se Zanzibaru, nabídek výletů, exkurzí, sportovních činností atd. Společnost UHS informuje Klienta, že informace na Internetových stránkách nemusí být aktuální či platné ani za okolností, kdy jsou Internetové stránky pravidelně aktualizovány.

10.2       Společnost UHS nenese jakoukoli odpovědnost za pravdivost a relevantnost informací obsažených na Internetových stránkách, které se netýkají výlučně Hotelu. Společnost UHS nemá jakoukoli povinnost informace obsažené na jejích Internetových stránkách aktualizovat a činí tak pouze ze své vlastní vůle.

 

11.         CENY A DANĚ

11.1       Veškeré ceny jsou účtovány v souladu s účinným ceníkem. Veškeré ceny jsou úplné a zahrnují veškeré nezbytné daně i případné navíc objednané služby.

11.2       Klienti jsou informováni o veškerých cenách, včetně veškerých poplatků a daní, před uzavřením Smlouvy o ubytování v rezervačním systému.

11.3       Změny ceníku jsou plně na uvážení společnosti UHS. Ceník může být měněn bez předchozího oznámení Klientům. Každá cena se řídí ceníkem, který je v účinnosti v době, kdy se Smlouva o ubytování uzavírá.

 

12.         DALŠÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

12.1       Veškeré právní vztahy mezi Klienty a společností UHS se řídí právním řádem České republiky. V případě, že Klient uzavřel Smlouvou o ubytování v době, kdy byl rezidentem jiného státu, nebude předchozí větou dotčeno uplatnění kogentních právních předpisů takového státu.

12.2       Neplatnost nebo nevymahatelnost kterýchkoli z těchto ustanovení neovlivní, nenaruší ani nezneplatní tyto Podmínky. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o ubytování se stane nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nedotkne se to platnosti ani vymahatelnosti ostatních ustanovení Smlouvy o ubytování. V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů, uplatní se příslušná kogentní ustanovení.

12.3       Oficiálním jazykem pro komunikaci se společností UHS je jazyk český (nebo jazyk anglický v případě, že o to Klient požádá). Veškeré nároky, stížnosti i ostatní oficiální komunikace musí být v českém jazyce (nebo v anglickém jazyce v případě, že o to Klient požádá).

12.4       Každá případně závazná komunikace musí být oznamována v písemné podobě. Písemná podoba zahrnuje emailovou komunikaci. Jiná neformální komunikace může být činěna v ústní (osobní) podobě nebo prostřednictvím telefonu.

 

12.5       Smlouva o ubytování se uzavírá v elektronické podobě v českém jazyce (nebo v anglickém jazyce v případě, že o to Klient požádá). Smlouva o ubytování se po jejím uzavření společnosti UHS archivuje a na písemnou žádost Klienta mu bude prostřednictvím prostředku komunikace na dálku zaslána (pokud možno emailem). Podstatné podmínky Smlouvy o ubytování, včetně identifikace Klienta, nejsou přístupné veřejnosti. Aktuální znění těchto Podmínek je vždy zveřejněné na Internetových stránkách. Již neúčinná znění Podmínek jsou společností UHS archivována a nejsou na Internetových stránkách veřejně dostupná.

12.6       Klient souhlasí s užíváním prostředku komunikace na dálku. Klientovi nevznikají náklady spojené s užíváním prostředku komunikace na dálku. Klient vytváří pouze své vlastní náklady, jako jsou například náklady na jeho připojení k Internetu, náklady na jeho telefonní hovory, které si nese.

12.7       Společnost UHS není vázána jakýmikoli kodexy chování ve vztahu ke Klientovi podle ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

13.         VYŠŠÍ MOC

13.1       Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost mimo kontrolu společnosti UHS, která je nepředvídatelné a nepřekonatelné povahy, která společnosti UHS brání v plnění veškerých závazků stanovených ve Smlouvě o ubytování nebo v jiné související smlouvě, která se řídí těmito Podmínkami, nebo jejich části. Za případy vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí jsou považovány ty, které by obvykle byly uznány judikaturou českých soudů. Společnost UHS Klientovi neodpovídá v případě porušení jejích povinností vyplývajících z události vyšší moci. Je výslovně dohodnuto, že vyšší moc pozastavuje plnění povinností společnosti UHS a že společnost UHS nenese odpovědnost za výsledné náklady v rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy umožňují.

14.         ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

14.1       Změny těchto Podmínek jsou plně na uvážení společnosti UHS. Tyto Podmínky se mohou měnit bez předchozího oznámení Klientům. Ve všech případech se Smlouva o ubytování po celou dobu své účinnosti řídí Podmínkami obsaženými v tom znění, které je aktuální v době uzavření Smlouvy o ubytování.

 

15.         ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1       Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017.

 

 

__________________________________________

 

 

 

B.           ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Viz prosím oddíl A Všeobecných podmínek – body 7.5 a 7.6.

__________________________________________

 

C.           ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO HOTEL ZURI ZANZIBAR

 

1.            OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1         Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady ochrany soukromí“) se týkají zpracování osobních údajů společností Unique Hotel Services s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČ: 06150501 jakožto správcem údajů (dále jen „UHS“), který shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků, potenciálních zákazníků a osob, jejichž údaje byly společnosti UHS poskytnuty jejími zákazníky (dále označovány jako „Údaje“ a „Klienti“) v souvislosti se službami poskytovanými na internetových stránkách hotelu Zuri Zanzibar přístupnými na www.zurizanzibar.com (dále jen „Internetové stránky“).

 

1.2         Údaje se zpracovávají v souladu s nařízením (EU) Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 známým jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (dále jen“GDPR“).

1.3         Společnost UHS je společným správcem spolu se společností White Sands Beach Resorts Ltd, se sídlem na adrese Kendwa, P.O.Box 3381, Shangani Post Office, Zanzibar – Tanzanie, identifikační číslo společnosti: L13662008 (dále jen „WSBR“, společnosti UHS a WSBR společně označovány jako „Správci“).

1.4         Kontaktní údaje Správců:

UHS

Název společnosti: Unique Hotel Services s.r.o.

Registrované sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Identifikační číslo společnosti: 06150501

Telefon: +420 226 202 981

Email: sales@zurizanzibar.com

Internetové stránky: www.zurizanzibar.com

 

WSBR

Název společnosti: White Sands Beach Resorts Ltd

Registrované sídlo: Kendwa, P.O.Box 3381, Shangani Post Office, Zanzibar – Tanzanie

Identifikační číslo společnosti: L13662008

Telefon: +420 226 202 981

Email: info@zurizanzibar.com

Internetové stránky: www.zurizanzibar.com

 

2.            VZTAH MEZI SPRÁVCI

 

2.1         Správci uzavřeli smlouvu, která určuje jejich příslušnou odpovědnost za dodržování povinností vyplývajících z GDPR (dále jen „Smlouva společných správců“).

2.2         Správci se dohodli, že jak společnost UHS, tak i společnost WSBR budou odpovídat za dodržování svých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů o ochraně údajů.

2.3         Společnost UHS odpovídá za dodržování povinnosti poskytovat informace Klientům ohledně zpracování jejich Údajů.

2.4         Společnost UHS odpovídá za povinnosti týkající se výkonu práv Klientů.

2.5         Kontaktním místem pro žádosti a/nebo stížnosti Klientů bude společnost UHS (viz prosím kontaktní údaje společnosti UHS ve výše uvedeném bodu 1.4).

2.6         Správci jsou povinni mezi sebou navzájem spolupracovat a poskytovat si navzájem nezbytnou spolupráci při řešení žádostí a stížností Klientů a při dodržování svých příslušných povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů o ochraně údajů.

3.            AKTUALIZACE A PŘÍSTUPNOST ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

 

3.1         Správci jsou oprávněni tyto Zásady ochrany soukromí měnit. Dodatky k těmto Zásadám ochrany soukromí nabývají účinnosti okamžikem vydání jejich aktualizovaného znění na Internetových stránkách. Užíváte-li naše Internetové stránky po aktualizaci Zásad ochrany soukromí, bude to považováno za váš souhlas s aktualizovaným zněním Zásad ochrany soukromí.

 

4.            PASIVNÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

4.1         Při prohlížení si Internetových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány prostřednictvím různých metod a nástrojů, jako jsou například IP adresy, cookies (tj. bez toho, že by Klienti nějaké informace skutečně poskytli).

4.2         Pro podrobné informace o cookies a o dalších technologiích sledování užívaných na Internetových stránkách viz prosím naše Zásady používání cookies. V Zásadách používání cookies naleznete informace o tom, co cookies znamenají a jak mohou být cookies a technologie sledování deaktivovány. V případě, že cookies či jiné technologie sledování nedeaktivujete, má se za to, že s jejich používáním souhlasíte.

5.            EXTERNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

 

5.1         Tyto Zásady ochrany soukromí neupravují ochranu údajů, poskytování informací a další postupy u externích partnerů, za které společnost UHS nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících internetové stránky nebo oblasti internetu (mimo jiné včetně aplikací), ke kterým lze získat přístup prostřednictvím Internetových stránek nebo na které odkazuje odkaz na Internetových stránkách. Přístupnost takových internetových stránek nebo takové oblasti internetu z našich Internetových stránek nebo jakýkoli odkaz na našich Internetových stránkách na takové internetové stránky nebo na takovou oblast internetu nelze považovat za schválení takových internetových stránek Správci nebo kterýmikoli spřízněným subjektem Správců.

 

6.            ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1         ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY REZERVOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ

6.1.1      Jaké Údaje zpracováváme?

Správci pro účely učinění rezervací ubytování shromažďují a zpracovávají následující Údaje:

 

a)            jméno a příjmení;

b)            kontaktní informace včetně trvalého pobytu a emailové adresy;

c)            údaje o kreditní kartě;

d)            věk dítěte.

 

6.1.2      Proč tyto Údaje potřebujeme?

 

Zpracování Údajů je nezbytné pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování uzavřené mezi Klientem a společností UHS. Poskytnutí těchto Údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování. V případě, že Klient tyto Údaje neposkytne, nebude možné učinit rezervaci ubytování a uzavřít smlouvu o ubytování.

6.1.3      Jak dlouho tyto Údaje uchováváme?

Údaje nezbytné pro účely učinění rezervace ubytování jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání rezervace a po dostatečnou dobu po skončení právního vztahu mezi Klienty a společností UHS pro účely potenciálního souvisejícího sporu. Toto období obecně nepřesahuje 3 roky od skončení rezervace, avšak v některých případech mohou Údaje být uchovávány po dobu delší s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů.

6.2         ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

6.2.1      Jaké Údaje zpracováváme?

Společnost UHS pro účely přímého marketingu, zejména pro registraci k zasílání bulletinů, shromažďuje a zpracovává následující Údaje:

a)           jméno a příjmení;

b)            emailová adresa.

 

6.2.2      Proč tyto Údaje potřebujeme?

Zpracování Údajů je nezbytné pro zasílání obchodních sdělení Klientům.

Obchodní sdělení budou Klientovi zasílána pouze tehdy, jestliže Klient udělí svůj souhlas k zasílání těchto obchodních sdělení.

Má se za to, v souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), že souhlas k užívání Údajů pro tyto účely byl udělen v souvislosti s rezervací ubytování na Internetových stránkách.

V jiných případech se Klienti se zájmem o novinky o hotelu Zuri Zanzibar a o Zanzibaru mohou přihlásit k zasílání bulletinu a dalších informací.

 

Poskytnutí těchto Údajů není zákonnou ani smluvní povinností, ani není podmínkou pro uzavření smlouvy. Poskytnutí Údajů pro tento účel je dobrovolné.

6.2.3      Jak dlouho tyto Údaje uchováváme?

Údaje nezbytné pro účely přímého marketingu jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání souhlasu Klienta. Klient je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to tím, že se obrátí na společnost UHS na některém z výše uvedených kontaktních údajů.

6.3        ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ČERNÉ LISTINY KLIENTŮ

 

6.3.1      Jaké Údaje zpracováváme?

Údaje se zpracovávají pro účely prevence a bezpečnosti majetku a osob a pro účely řešení nesplacených dluhů. Z těchto důvodů se Správci mohou rozhodnout, že do kategorie Klientů „na černé listině“ zahrnou kteréhokoli Klienta, jehož chování bylo následujícími způsoby nevhodné: agrese a neslušné chování, porušení smlouvy o ubytování, nedodržení bezpečnostních pravidel, krádež, poškození a vandalismus, nebo platební záležitosti. Status Klienta na černé listině může způsobit odmítnutí rezervace Klienta. Údaje týkající se totožnosti a statusu Klienta na černé listině jsou určeny pro oprávněný personál Správců. Správci pro tyto účely shromažďují a zpracovávají následující Údaje:

c)            jméno a příjmení;

d)            datum narození.

 

6.3.2      Proč tyto Údaje potřebujeme?

Zpracování Údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Správci, které jsou popsány výše.

6.3.3      Jak dlouho tyto Údaje uchováváme?

Údaje nezbytné pro tento účel jsou zpracovávány a uchovávány po dobu, která obecně nepřesahuje 3 roky od skončení rezervace, avšak v některých případech mohou být Údaje uchovávány po delší dobu s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů.

 

7             DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

7.1         KDO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

 

7.1.1      Údaje shromážděné a zpracované Správci mohou být dány k dispozici našim smluvním partnerům (např. Design Hotels AG, společnost se sídlem na adrese Stralauer Allee 2c, 10245 Berlin, Německo) a externím poskytovatelům služeb za účelem toho, aby byli schopni poskytovat takové služby, jako je například správa internetových stránek, analýza dat, zpracování plateb, poskytováni infrastruktury, IT služby, služba emailů a přímých sdělení, ověřovací služby a další služby.

7.1.2      Údaje budou uchovávány na serverech nacházejících se na Zanzibaru, který tvoří součást Sjednocené republiky Tanzanie. Za účelem toho, aby byla zajištěna dostatečná úroveň ochrany vašich Údajů, provádějí Správci vhodná ochranná opatření, zejména tím, že uzavírají standardní smluvní ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí. Úplné znění ustanovení o ochraně údajů uzavřených mezi Společnými správci je k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/files/clauses_for_personal_data_transfer_set_ii_c2004-5721.doc.

 

7.2         JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?

7.2.1      Klient má právo přístupu k Údajům a právo získat od Správců informace. Správci poskytnou bezplatně kopii zpracovávaných Údajů. Za jakékoli další kopie vyžádané Klientem mohou Správci účtovat přiměřený poplatek.

7.2.2      Uplatněním práva na opravu má Klient rovněž právo nechat neúplné osobní Údaje doplnit. S ohledem na účely zpracování má Klient právo nechat neúplné nebo nesprávné Údaje doplnit, včetně tím, že poskytne doplňující prohlášení.

7.2.3      V případě, že Klient uplatní své právo na výmaz, mají Správci povinnost osobní Údaje vymazat.

7.2.4      Klient má právo kdykoli uplatnit námitky proti zpracování svých osobních Údajů podle bodu 6.3 (z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací).

7.2.5      Klient má právo získat od Správců omezení zpracování.

7.2.6      V případech, kdy jsou Údaje zpracovávány na základě souhlasu Klienta (tj. zpracování Údajů podle bodu 6.2), může Klient uplatnit právo souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem popsaným v bodu 6.2 těchto Zásad ochrany soukromí.

7.2.7      Pokud jde o právo na přenositelnost údajů, Klient má právo od Správců obdržet osobní Údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu i právo tyto Údaje předávat jinému správci. Tam, kde je to technicky proveditelné, má Klient právo nechat osobní Údaje předat přímo od jednoho správce druhému. Toto právo je omezeno pouze na zpracování Údajů v případě bodu 6.2 těchto Zásad ochrany soukromí.

 

7.2.8      Pokud jde o automatizované individuální rozhodování a profilování, kde rozhodnutí vychází výlučně z automatizovaného zpracování (včetně profilování), má Klient právo být z takové činnosti vyloučen.

7.2.9      Každý Klient má právo podat stížnost u dozorčího orgánu (ochrany údajů) v případě, že Klient má za to, že zpracování jeho osobních Údajů je v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje českého Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz/; adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika; telefon: +420 234 665 111.

7.2.10    Každý Klient má právo na účinnou soudní ochranu v případě, že má za to, že zpracování jeho osobních Údajů mělo za následek porušení GDPR, jakož i právo u soudu nárokovat náhradu.

__________________________________________

D.           ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

1.            Úvod

1.1         Co je to „cookie“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako unikátní identifikátory. Každý soubor cookie je pro váš internetový prohlížeč unikátní. Cookie obsahuje anonymní informace a odesílá se ze serveru internetových stránek, které si na svém počítači nebo mobilní telefonu prohlížíte. Uloží se do vašeho zařízení a obsah takového souboru cookie bude moci pojmout a přečíst pouze určený server. Aktualizované odeslané soubory cookie mohou být během procházení internetových stránek odesílány zpět na servery internetových stránek.

Soubory cookies mohou nastavit vámi navštěvované internetové stránky („cookies první strany“) nebo je může nastavit organizace, která není majitelem prohlížených internetových stránek („cookies třetí strany“). Například je mohou nastavit jiné internetové stránky, které spustí obsah na prohlížených stránkách, nebo analytická společnost – třetí strana. Internetové stránky, které navštěvujete, může také obsahovat obsah zabudovaný do jiných internetových stránek a ty mohou mít své vlastní soubory cookies. Internetové stránky mohou používat inzertní síť třetí strany určenou k předání cílené reklamy. Tyto soubory cookies rovněž dokážou sledovat vaše procházení různých stránek.

Existují dva typy souborů cookies, které jsou popsané níže.

Cookies související s relací

Cookies související s relací se během relace dočasně uloží a jakmile dojde k zavření vašeho prohlížeče, provede se jejich smazání ze zařízení.

Trvalé soubory cookies

 

Tento typ souboru cookie se uloží na váš počítač po fixní dobu (zpravidla rok nebo déle) a po zavření prohlížeče se nesmaže. Trvalé soubory cookies se používají k identifikaci v rámci jednotlivých relací, například k uložení vašeho nastavení, a pamatují si vás i při další návštěvě stránky.

 

2.            Jak soubory cookies používáme?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku, neboť umožňují, aby vás naše internetové stránky dokázaly identifikovat, a to buď po dobu vaší návštěvy (s využitím „cookies během relace“) nebo při opakovaných návštěvách (s využitím „trvalých cookies“). Námi používané soubory cookies mohou:

(a)          být nezbytně nutné, aby vám umožnily procházení stránek, nebo k poskytnutí určitých základních funkcí; nebo

(b)          rozšiřovat funkčnost našich internetových stránek tak, že například uloží vaše preference. Zaznamenávají provedené volby (například vaše uživatelské jméno nebo výběr jazyka) a umožní nám poskytnout vám osobnější zážitek; nebo

(c)           pomoci nám zlepšovat výkonnost našich internetových stránek a zajišťovat vám lepší uživatelský zážitek. Informace dodané těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám porozumět tomu, jak naši návštěvníci naše internetové stránky používají, abychom mohli zlepšovat to, jakým způsobem vám náš obsah prezentujeme. Tyto služby obecně zajišťují nezávislé společnosti pro měření a výzkum a může tudíž jít o soubory cookies třetí strany.

Pokud bychom soubory cookies nepoužívali, naše internetové stránky by si myslely, že pokaždé, když přejdete na novou stránku na našich internetových stránkách, jste novým návštěvníkem – například po zadání přihlašovacích údajů a přechodu na další stránku by vás nerozpoznaly a vy byste nezůstali přihlášení.

Soubory cookies musíme používat, abychom zajistili efektivitu našich internetových stránek a abychom vám poskytli uživatelsky přívětivé internetové stránky. Tyto soubory cookies tedy nelze nezávisle deaktivovat a tím, že pokračujete v prohlížení našich internetových stránek a v užívání našich online služeb, souhlasíte s tím, že soubory cookies může umístit do vašeho zařízení.

3.            Co dělat, pokud si nepřejete, aby byly soubory cookies nastaveny

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Pokud chcete, můžete některé nebo všechny soubory cookies zablokovat nebo můžete provést smazání již nastavených souborů cookies. Úplné informace o způsobu správy a/nebo vyloučení souborů cookies u různých druhů internetových prohlížečů naleznete na www.aboutcookies.org, nebo

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (pro Internet Explorer), nebo

http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pro Mozilla/Firefox)

https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en (pro Chrome)

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pro Opera)

Musíte si však být vědomi toho, že pokud zablokujete nebo smažete soubory cookies zaslané z našich internetových stránek, které jsou nezbytně nutné pro funkčnost a/nebo výkonnost našich internetových stránek, je možné, že nebudete moci stránky použít.

Druhy souborů cookies používaných na našich internetových stránkách a informace o tom, jak změnit nastavení pro používané soubory cookies a/nebo jak je vyloučit, si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.

 

4.            Internetové stránky třetích osob

Když používáte internetové stránky našich partnerů, může být navštívenými internetovými stránkami nastaven soubor cookie. Takové internetové stránky neprovozujeme a tudíž šíření těchto souborů cookie neřídíme. Pro více informací o nich se obraťte na příslušné internetové stránky třetí osoby.

 

Seznam souborů cookie používaných na našich internetových stránkách

1) Název souboru cookie

2) Druh souboru cookie

3) Proč je pro naše internetové stránky nezbytný a jaké funkce nabízí pro uživatele?

K jakým datům může získat přístup?

4) Životnost (uplynutí)

5) Jak jej lze deaktivovat?

 

1) PHPSESSID

2) Tento soubor cookie umisťují externí poskytovatelé služeb (soubor cookie třetí strany).

3) Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro řádné fungování internetových stránek. Napomáhají zabraňovat útokům hackerů a zlepšují zabezpečení.

4) Tyto druhy cookie jsou automaticky vymazány po uzavření internetových stránek.

5) Tyto soubory cookie může aktivovat nebo deaktivovat tím, že změníte nastavení prohlížeče. Možnost se mohou v případě každého prohlížeče lišit. Pro další informace viz nabídku „pomoc“ vašeho prohlížeče.

1) _ga

2) umisťují externí poskytovatelé služeb (soubor cookie třetí strany).

3) Používá se k rozlišování uživatelů.

4) 2 roky

5) Tyto soubory cookie může aktivovat nebo deaktivovat tím, že změníte nastavení prohlížeče. Možnost se mohou v případě každého prohlížeče lišit. Pro další informace viz nabídku „pomoc“ vašeho prohlížeče.

1) _gid

2) umisťují externí poskytovatelé služeb (soubor cookie třetí strany).

3) Používá k rozlišování uživatelů.

4) 24 hodin

5) Tyto soubory cookie může aktivovat nebo deaktivovat tím, že změníte nastavení prohlížeče. Možnost se mohou v případě každého prohlížeče lišit. Pro další informace viz nabídku „pomoc“ vašeho prohlížeče.

 

1) _gat

2) umisťují externí poskytovatelé služeb (soubor cookie třetí strany).

3) Používá se k omezení rychlosti žádostí.

4) 1 minuta

5) Tyto soubory cookie může aktivovat nebo deaktivovat tím, že změníte nastavení prohlížeče. Možnost se mohou v případě každého prohlížeče lišit. Pro další informace viz nabídku „pomoc“ vašeho prohlížeče.

Další informace o souborech cookie Google Analytics lze nalézt zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ustanovení o užívání souborů cookie v nejběžnějších prohlížečích:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies